รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย ประเภทลงทะเบียน
1 นางสาว จารุณี อินต๊ะสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
2 ผศ. ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
3 นางสาว ธัญวลัย สิริไพโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
4 นาง สุภาพร นพเก้า มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
5 นางสาว ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
6 นาง อำภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
7 นางสาว วิกานต์ดา โหม่งมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
8 นางสาว ฐาปนี ซั่วเซ่งอี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
9 นาย จักรพันธ์ บุญเม่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
10 นางสาว เสาวลักษณ์ คีรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
11 นาง ปาริชาติ เพชรวิเศษ อื่นๆ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
12 นางสาว ขวัญชนก จันทร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
13 นางสาว มาณี แก้วชนิด มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
14 นาย สมศักดิ์ สุขศรีพานิชย์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
15 นาง นงเยาว์ เฉพาะธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
16 นาย วสันต์ แสงอินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
17 นางสาว มนัสศิริ นุตยกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
18 นาย ดร.ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
19 นาย อนุชาติ ศรีจันบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
20 นางสาว พรพิมล สุยะใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
21 นาย อภิวัฒน์ ไชยบุญมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
22 นาย ศุภกร กตาธิการกุล มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
23 นาง พุธทา แก้วศรีใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
24 นางสาว กิตติพร วัฒนพานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
25 นาย บุญศิริ บุญยก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
26 นางสาว นฤมล ชินธนไพศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
27 นางสาว พัชรี เกตุนิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
28 นาง ฉัตรชนก ตันจตุรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
29 นาง ษมาภรณ์ อินชำนาญ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
30 นางสาว นารีจุติ ศรีแสงฉาย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
31 นาง อภิญญา ชุณหะทิพากร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
32 นาย สถาพร มะศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
33 นาย ยุทธชัย เรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
34 นาง สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
35 นาย ขวัญชัย อ่อนเรือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
36 นาย อติกานต์ ม่วงเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
37 นางสาว มลทิพย์ แสนคนึง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
38 นาง นงนุช แย้มวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
39 นาย สุเจนต์ พรหมเหมือน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
40 นาย ริฎวาน หะมิดง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
41 นาย นิคม สุวรรณปักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนำงานประจำ
42 นาง ศิริมา แสงมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
43 นาง ดารณี คำสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
44 นาง รัตนา ทาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
45 นาย เอกพงษ์ สิทธิพงษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
46 นาง อัจฉรี จันทมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
47 นาง นิ่มนวล จันทรุญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
48 นางสาว ผุสดี มุหะหมัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
49 นางสาว โสรยา สิงสาโร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
50 นางสาว ชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
51 นาง กนกวรรณ จันทร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
52 นางสาว นราดา พุทธวงศ์ อื่นๆ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
53 นาง จิราภรณ์ วิจิตรกำจร อื่นๆ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
54 นางสาว รัตตรินทร์ เรืองแจ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
55 นาย วงศกร จ้อยศรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
56 นางสาว ดารินทร์ สุขแก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
57 นาย ปรเมศวร์ จิตรมาตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
58 นางสาว KAMOLWAN SAENGPROM อื่นๆ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
59 นางสาว สุพัศศินี บุตรธรรมฐณัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
60 นาย สงัด ของโพธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
61 นาง ญดา สืบเพ็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
62 นางสาว นราดา พุทธวงศ์ อื่นๆ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
63 นางสาว อัมพร บุญบุตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
64 นางสาว ธนิตา มุ่งหมาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
65 นางสาว จรรยา อยู่ยงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
66 นางสาว วาสนา ทาประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
67 นาย ราชศักดิ์ วิโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
68 นางสาว วีรยา ไพศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
69 นาย พิริยะ ฉายศุภกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
70 นางสาว วาสนา ณ ภูเขียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
71 นาง อรสา เอี่ยมสะอาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
72 นางสาว วรัญญา ศศิวงศ์ภักดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
73 นางสาว วรชา สิงห์สุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
74 นางสาว พรรณสุกิตต์ ทาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
75 นาง รัชนีภรณ์ ณ ถลาง อื่นๆ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
76 นางสาว นงนุช เดชจบ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
77 นางสาว กุลพรรณ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
78 นาย จักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
79 นางสาว ชุรีพร รวยเรืองรุ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
80 นางสาว อรไท สวัสดิชัยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
81 นาย สุชาติ ฤกษ์โอรส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
82 นางสาว ศิริรัตน์ บุญกิ่ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
83 นางสาว พัชรินทร์ ธรรมสุวรรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
84 นางสาว พิทยาภรณ์ พิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
85 นางสาว สรัญญา จารุมณี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
86 นาย วิโรจน์ รักเกียรติสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
87 นางสาว พวงทอง ทองปาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
88 นาง ธัญวรัตม์ โสภาวัง มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
89 นางสาว วิมล ชูเกียรติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
90 นาย มารุต พวงสุดรัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
91 นาย พินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
92 นางสาว อามีเน๊าะ ดอเลาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
93 นางสาว กอบแก้ว บุญกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
94 นางสาว ชลธิชา ดินขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
95 นางสาว ภณิดา แก้วกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
96 ผศ. ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
97 นาย อำนวย ทีจันทึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
98 นาย เอกราช แก้วเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
99 นางสาว อุบลรัตน์ โสสนุย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
100 นาย ประพล จาระตะคุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
101 นาย อุดมวิทย์ มณีวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
102 นางสาว ลานนา หมื่นจันทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
103 นาง สิรินดา บุญภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
104 นาง สายใจ ณ สุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
105 นาง อาภรทิพย์ สมบัติบริบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
106 นาย สุมนฒ์ จิรพัฒนพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
107 นางสาว นันท์นิชา ธาระเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
108 นางสาว ศุภิสรา สอนแสนสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
109 นาย สันติิ เส็นหมาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
110 นางสาว ชนิตา สมสุวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
111 นางสาว ธันนี ุ่พุ่มอยู่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
112 นางสาว จุฑามาศ เหล่าทับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
113 นางสาว สุพิชชา สุวรรณเตมีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
114 นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
115 นาง สุภาพร เรืองจันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
116 นางสาว สาวิตรี วงษ์นุ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
117 นางสาว ภัทรา สหะวิริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
118 นาย สมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
119 นาย เวนิช ภูมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
120 นางสาว กิตติภา ชูศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
121 นางสาว ชิดชนก จรรยาสมสกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
122 นาย สรายุษ วงษ์จันทรา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
123 นางสาว จริยา ทิพย์หทัย ทิพย์หทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
124 นางสาว แคทธารียา บินฮายีอาลี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
125 นางสาว นันทนา เศาจวุฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
126 นางสาว กัญญดา งึมกระโทก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
127 นางสาว อินทรียา สุทธิวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
128 นางสาว สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
129 นางสาว ภาวิณี ชูนุ้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
130 นางสาว สุนันทา ใบชิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
131 นางสาว นุชรินทร์ ศรีสังข์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
132 นาย เรวัต รัตนกาญจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
133 นางสาว หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
134 นางสาว สมศรี ผลพานิชเจริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
135 นางสาว ศศินันท์ บัญลือสิงห์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
136 นางสาว ดุษฎี กองเพิ่มพูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
137 นางสาว อัญญา นิ่มสุข สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 2 งานวิจัย
138 นางสาว วฤษสพร วิริยะประสาท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
139 นางสาว ณัฐชา แซงวงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
140 นางสาว ศนิตา สร้อยแสง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 1 การพัฒนางานประจำ
141 นางสาว อนัญญา พลายเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
142 นางสาว นิภาวรรณ วังคะวิง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
143 นางสาว วิธริน คงสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
144 นาง สิริกาญจน์ ไชยพูน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
145 นาย ณฤธัช ไม้เกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
146 นางสาว ศศิธร จิตชุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
147 นางสาว เนตรณัฏฐ์ ธีรัตม์อังกูร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
148 ศ. นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
149 นางสาว นุชจิรา โตชัยภูมิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
150 นางสาว มยุรี ขันติพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
151 นาย พันธกานต์ หงษ์คำมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
152 นางสาว ตะวันฉาย แสงเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
153 นางสาว วรัมพร สุขคำมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
154 นาย ทรงพล ลิ้มรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
155 ผศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
156 นาย วสันต์ หะยียะห์ยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
157 นาย กัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
158 นางสาว สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
159 นาย สงคราม ไชยแก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
160 นาง สฤญธรณ์ หมัดหมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
161 นางสาว สกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
162 นาย นัฐวุฒิ จินดาวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
163 นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
164 นาง ดรุณี ลีนิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
165 นาย สุเจนต์ พรหมเหมือน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์
166 นางสาว จินดา ตั้งวิเศษกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
167 นางสาว ชุตินันท์ ปทีปะปานี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
168 นางสาว สุวรรณา โพธิอ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
169 นาย ธัชพงศ์ คลิ้งเคล้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
170 นาย สมพร ศิลป์สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
171 นาย ภิรมย์ ทองสิบวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
172 นาย ธีรพล สุขชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มที่ 4 นวัตกรรม
173 นาง สุริษา หาญใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
174 นาง มาลี หังสพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
175 นาย ทศพล จูมั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
176 นางสาว นางสาววรัฎฐา ช่วงจั่น ช่วงจั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
177 นางสาว นิพัทธา บุญมี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
178 นาย พรหมศิริ ลิ่มต่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน
179 นาย วงศกรณ์ อ้อยที สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยไม่ส่งผลงาน